Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Atlaidų programa, celebrantų ir chorų sąrašas

2015

Diena

Val.

Vieta

Globos Atlaidų celebrantų sąrašas

Globos Atlaidų chorai

Š XI 14

15.00

19.00

A. V.

Š. T. b.

Rožinio malda LT/PL

Šv. Mišios mons. E. Rydzikas

 

 

Šiaulių ir Vilniaus Šv. Teresės chorai,

vad. Andrius Bartulis

S XI 15

 

08.00

 

 

11.00*

 

19.00*

A.V.

Šv. Mišios kun. G. Černius

Duetas: Liauda Vaitkūnaitė ir Ugnė Adomaitytė,

varg. Liauda Vaitkūnaitė

9.30 Šv. Mišių nebus,

nuo 9.30 iki 14.30 val. Aušros Vartų koplyčia uždaryta

A.V.

 

Š. T. b.

Šv. Mišios  Lietuvos vyskupai ir svečiai vyskupai iš užsienio

Šv. Mišios kun. V. Česnulevičius

Bernardinų choras „Langas“,

vad. Rita Kriaucevičiūtė

Vilniaus Arkikatedros Didysis choras,

vad. Remigijus Songaila

P XI 16

08.00

 

09.30

 

11.00*

 

15.00

 

15.00

 

19.00*

A.V.

 

A.V.

 

Š. T. b.

 

A.V.

 

Š. T. b.

 

Š. T. b.

Šv. Mišios kun. K. Dailidė

 

Šv. Mišios kun. S. Rumšas OP

 

Šv. Mišios kun. E. Venckus

 

Šv. Mišios (UA) t. P. Jachimec OSBM

Šv. Mišios LT/PL , kun. G. V. Tamošauskas OFM Cap.

 

Šv. Mišios kun. M. Čeponis

Bendruomeninis giedojimas,

vargonininkė Regina Antanavičiūtė

Videniškių Šv. Lauryno par. choras,

vad. Rita Paurienė

Šiaulių dek. Šiaulių choras,

vad. Diana Astrauskienė

 

 

Seserys asumpcionistė, vad. s. Benedikta

 

Švenčionių par. choras, vad. Bronius Padlickas

A XI 17

08.00

 

09.30

 

11.00*

 

15.00

15.00

 

 

19.00*

A.V.

 

A.V.

 

Š. T.b.

 

A.V.

Š. T. b.

 

 

Š. T. b.

Šv. Mišios kun. M. Sotničenka

 

Šv. Mišios kun. A. Belickas

 

Šv. Mišios mons. V. Grigaravičius

 

Šv. Mišios (GB) kun. J. F. Peternal

Šv. Mišios LT/PL,

kun. A. Bylinski, kun. A. Šimkus, kun. R. Šiūlys, kun. A. Smalstys,

Šv. Mišios mons. Ž. Vabuolas

Vilniaus Kalvarijų Jaunimo choras,

vad. Dovilė Savickaitė

Šešuolėlių par. choras, vad. Liauda Vaitkūnaitė

Kauno Prisikėlimo bažn. choras,

vad. Ramūnas Baranauskas

 

Jungtinis Vilniaus Šv. Teresės par. mišrus choras, vad. Povilas Padleckis

 

Pilaitės par. choras, vad. Paulius Grigonis

T XI 18

 

 

08.00

09.30

 

 

11.00*

 

15.00

 

15.00

 

19.00*

A.V.

A.V.

Šv. Mišios kun. R. Varaneckas

Šv. Mišios kun. E. Rudokas

Vargonininkė Liauda ir draugai

Beižonių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo par. trio,

vad. Janeta Ališauskienė

Nuo 10.00 iki 11.00 val. Aušros Vartų koplyčia uždaryta

Š. T. b.

 

A.V.

 

Š. T. b.

 

Š. T. b.

Šv. Mišios Arkvysk. G. Grušas

 

Šv. Mišios (RUS) kun. R. Gurkšnys SJ

Šv. Mišios maldininkai iš Baltarusijos Arkvysk. T. Kondrusiewicz

Šv. Mišios kun. H. F. Fischer CO

Telšių Mažosios Bazilikos choras,

vad. Ernesta Dargužienė

 

 

 

Choras iš Baltarusijos

 

 

SEMINARISTAI

K XI 19

 

08.00

 

09.30

 

11.00

 

 

15.00

15.00

 

 

19.00*

A. V.

 

A.V.

 

Š. T. b.

 

 

A.V.

Š. T. b.

 

 

Š. T. b.

Šv. Mišios kun. G. Petronis

 

Šv. Mišios kun. K. Smilgevičius

 

Šv. Mišios kun. R. Zdanys

 

 

Šv. Mišios (I) kun. M. Bianco SDB

Šv. Mišios vysk. A. Poniškaitis

 

 

Šv. Mišios kun. J. Aleknavičius

Pilaitės par. vokalinis ansamblis,

vad. Paulius Grigonis

Vilniaus Kalvarijų vaikų choras,

vad. Dovilė Savickaitė

Panevėžio Šv. Petro ir povilo par. Jaunimo ir vaikų choras, vad. Liuda Vėžytė;  Ramygalos parapijos choras, vad. Karolina Raziunienė

 

 

Vilniaus Bernardinų  par. vaikų choras „Pranciškaus paukšteliai“, vad. Rita Kriaucevičiūtė

Varėnos par. choras, vad. Laima Petruškevičienė

P XI 20

 

08.00

 

09.30

 

11.00*

 

15.00

 

15.00

 

19.00*

A. V.

 

A.V.

 

Š. T. b.

 

A.V.

 

Š. T. b.

 

Š. T. b.

Šv. Mišios kun. E. Merkys

 

Šv. Mišios kun. A. Narbekovas

 

Šv. Mišios prel. V. Gustaitis

 

Šv. Mišios (D) kun. H. F. Fischer CO

Šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę

Arkivysk. G. Grušas

Šv. Mišios kun. V. Smagurauskas

Žiežmarių par. choras, vad. Laimutė Kaulakienė

Moncevičių šeimyna iš Darbėnų par.,

vad. Vilija Moncevičiūtė

Vilkaviškio Katedros choras,

vad. Saulius Bieliūnas

 

 

Choras „ Kariūnas“, Lietuvos Kariuomenės orkestras, vad. Vytautas Verseckas

 

Linkmenų par. choras,

vad. Jolanta Jurgelevičiūtė

Š XI 21

08.00

 

09.30

 

11.00*

15.00

19.00*

A. V.

 

A.V.

 

Š. T. b.

A.V.

A. V.

Šv. Mišios kun. V. Rapalis

 

Šv. Mišios kun. R. Doveika

 

Šv. Mišios kun. L. Klimas

Šv. Mišios (F) t. P. K. Cazali CSJ

J. E. vysk. A. Poniškaitis

Vilniaus Šv. Teresės par. Jaunimo choras,

vad. Rasa Kiseliovaitė

Pivašiūnų Jaunimo choras,

vad. Algirdas Glovickis

Širvintų par. choras, vad. Sigitas Kirtiklis

 

Šlovinimo grupė „Kalvos“, vad. Sigita Stasiulytė

S XI 22

 

08.00

 

 

 11.00*

 

19.00*

A.V.

Šv. Mišios kun. M. Ragaišis

Bendruomeninis giedojimas,

vargonininkė Regina Antanavičiūtė

9.30 Šv. Mišių nebus,

nuo 9.30 iki 14.30 val. Aušros Vartų koplyčia uždaryta

A.V.

 

Š. T. b.

 Šv. Mišios Kard. A. J. Bačkis

 

Šv. Mišios kun. V. Girdžiušas

Kauno Jezuitų Jaunimo choras „Exaudi“,

vad. Vilimas Norkūnas

Vilniaus arkikatedros bazilikos choras "Schola Gregoriana Vilnensis",
vad. Dainius Juozenas

Sutartiniai ženklai:

Š.T.b. – Šv. Teresės bažnyčioje,

A.V. – Aušros Vartų koplyčioje,

* -Šv. Mišias transliuos Marijos radijas,

9.00 val. – koplyčioje Novena,

 

10.30 val. – bažnyčioje Malda už kunigus

lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai