Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

VILNIAUS ŠV. TERESĖS
(AUŠROS VARTŲ)
PARAPIJOS SKELBIMAI
2015 m.


S. V. 24 Šventosios Dvasios Atsiuntimo 
iškilmė (Sekminės), 
šv. Mišios už parapiją 13.00 val.

A. V. 26 Šv. Pilypo Nerio, kunigo, minėjimas.

K. V. 28 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, 
Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo, šventė.

S. V. 31 Švč. Trejybės iškilmė, 
šv. Mišios už parapiją 11.00 val.

Gegužinės pamaldos Švč. M. Marijos garbei:
šiokiadieniais – 18.00 val. Aušros Vartų koplyčioje,
sekmadieniais – 10.30 val. bažnyčioje.

P. VI. 1 Šv. Justino, kankinio, minėjimas.

Birželinės pamaldos
Švč. Jėzaus Širdies garbei:
šiokiadieniais – 18.00 val. Aušros Vartų koplyčioje,
sekmadieniais – 10.30 val. bažnyčioje.

T. VI. 3 Šv. Karolio Luango ir jo draugų, 
kankinių, minėjimas.

K. VI. 4       9.00 val. šv. Mišios už geradarius.

P. VI. 5 Šv. Bonifaco, vyskupo, kankinio, minėjimas,
I mėnesio penktadienis, 
9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

Š. VI. 6 I mėnesio šeštadienis, 
9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

S. VI. 7 Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė
(Devintinės), Tėvo diena,
šv. Mišių 11.00 val. nebus,
12.30 val. šv. Mišios Arkikatedroje,
po jų – Eucharistinė procesija į Aušros Vartus.


P. VI. 8 Pradedame Noveną Gailestingumo 
Motinos garbei:
šiokiadieniais 8.30 val.,
sekmadieniais po šv. Mišių 9.30 val.;
18.30 val. šv. Mišios už mirusius tėvus.

K. VI. 11       Šv. Barnabo, apaštalo, minėjimas.

P. VI. 12 Švč. Jėzaus Širdies iškilmė.
pamaldų tvarka kaip šiokiadienį,
9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

Š. VI. 13 Nekaltosios Švč. M. Marijos Širdies minėjimas,
šv. Antano Paduviečio, kunigo, 
Bažnyčios mokytojo, minėjimas,
9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje.

S. VI. 14 XI eilinis sekmadienis,
šv. Mišios už parapiją 13.00 val.


Š.m. birželio 27–28 d. Alytuje vyks Lietuvos Jaunimo Dienos. Kviečiame mūsų parapijos jaunimą (nuo 15 m. amžiaus) dalyvauti šiame renginyje. Nario mokestis 5 Eur. Kelionės išlaidų nėra. Norinčiuosius prašome užsirašyti zakristijoje. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Zakristijoje galima įsigyti: 

Carito žvakučių;  katalikiškos spaudos: žurnalus Mylėkite viens kitą!, Artuma, Bitutė, Magnificat, Ateitis ir kitus leidinius.Jau veikia liftas – keltuvas neįgaliųjų vežimėliams įkelti į bažnyčią.
Neįgalųjį lydintį asmenį prašome kreiptis į zakristiją bent 15 min. prieš šv. Mišių pradžią.


Organizatorių vardu
Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Jan Kasiukevič

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.