Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

VILNIAUS ŠV. TERESĖS
(AUŠROS VARTŲ)
PARAPIJOS SKELBIMAI
2015 m.S. XI 22 XXXIV eilinis sekmadienis, 
Globos atlaidų oktavos paskutinė diena,
8.00 val. Šv. Mišios kolpyčioje,
9.00 val. Novena koplyčioje,
9.30 val. koplyčioje šv. Mišių nebus, koplyčia uždaroma,
10.30 val. Malda už kunigus bažnyčioje,
11.00 val. Šv. Mišias celebruos Kard. A. J. Bačkis,
19.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

A. XI 24   Šv. Andriejaus Zung-Lako, kunigo, 
    kankinio, ir jo draugų kankinių minėjimas.

S. XI 29     I Advento sekmadienis,
šv. Mišios už parapiją 13.00 val.,
šv. Mišios vaikams 15.00 val.


Šventinsime kalėdaičius,
juos galima įsigyti zakristijoje,
aukos už kalėdaičius skiriamos bažnyčiai išlaikyti.
Zakristijoje galima įsigyti šventintų žvakių ir katalikišką spaudą.


Organizatorių vardu 

Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Kęstutis Latoža 

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.