Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Skelbimai

VILNIAUS ŠV. TERESĖS
(AUŠROS VARTŲ)
PARAPIJOS SKELBIMAI
2015 m.

S. III. 29 Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis, 
rinkliava skiriama Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijai išlaikyti,
šv. Mišios 11.00 val.  – prie atverto Aušros Vartų koplyčios lango (už parapiją), 
šiomis šv. Mišiomis pradedamos gavėnios rekolekcijos lietuvių kalba;
šv. Mišios vaikams 15.00 val., šv. Mišios 18.30 val.

Rekolekcijos tęsis Didįjį pirmadienį ir antradienį: 
 
Kovo 30 d.
8.30 val. Sąžinės apyskaita
9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje,
po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos litanija
18. 00 val. Graudūs verksmai
18.30 val. šv. Mišios

Kovo 31 d.
8.30 val. Rožinio malda
9.00 val.  šv. Mišios bažnyčioje,
po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos litanija
18.00 val. Kryžiaus kelias
18.30 val. šv. Mišios 


K. IV. 2 Didysis Ketvirtadienis, rytą šv. Mišių nėra,
(tik Arkikatedroje 10.00 šv. Krizmos Mišios), 
paskutinės vakarienės liturgija 19.00 val. 

P. IV. 3 Didysis Penktadienis, 
nuo 7.00 iki 13.00 val. Švč. Sakramento adoracija,
Kristaus Kančios liturgija 19.00 val.

Š. IV. 4 Didysis Šeštadienis, 
nuo 7.00 iki 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, 
     nuo 9.00 iki 17.00 val.(kas pusę valandos) šventinsime valgius,
Velyknakčio liturgija 19.00 val. (turėti žvakes).

S. IV. 5 Viešpaties Prisikėlimo iškilmė – Velykos,
7.00 val. Prisikėlimo šv. Mišios, 9.30 val. šv. Mišių nebus,
11.00 ir 18.30 val. šv. Mišios.

P. IV. 6       Antroji Velykų diena, pamaldų tvarka kaip sekmadienį.

Balandžio 1 d. baigsime gavėnios akcija „Pasninko dėžė“, paaukoti maisto produktai bus skirti Betanijos valgyklai. Produktų sąrašas – skelbimų lentoje.
Zakristijoje galima įsigyti: 

Carito žvakučių;  katalikiškos spaudos: žurnalus Artuma, Bitutė, Magnificat, Ateitis ir kitus leidinius.Jau veikia liftas – keltuvas neįgaliųjų vežimėliams įkelti į bažnyčią.
Neįgalųjį lydintį asmenį prašome kreiptis į zakristiją bent 15 min. prieš šv. Mišių pradžią.


Organizatorių vardu
Šv. Teresės parapijos klebonas
Aušros Vartų koplyčios rektorius
Mons. Jan Kasiukevič

 
lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI

O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.