Vilniaus Šv.Teresės parapija
Aušros vartų g. 14
LT-01303 Vilnius
Lietuva
El.p. rastine@ausrosvartai.lt
Tel. (00370 5) 212 35 13

Aktualu
Broliai ir seserys, šiandien švenčiame 90 metų
Aušros Vartų Marijos paveikslo vaikavimo jubiliejų.

Tradicija vainikuoti Švč. Mergelės Marijos paveikslus yra vienas iš Jos garbinimo būdų. Tokia praktika kyla iš žmonių pamaldumo ir gilaus tikėjimo, kad Marija, būdama sujungta su savo Sūnumi Jo išganymo misijoje, dalyvauja ir Jo šlovėje. Mariją vadiname Karaliene, nes yra Kristaus Karaliaus, Įsikūnijusio Žodžio, Motina.
Kaip rodo šaltiniai, Aušros Vartų Marija buvo vainikuota dviem karūnomis. Apatinė karūna iškaldinta iš vario lydinio, paauksuota, datuojama apie 1700 m. Viršutinė karūna sidabrinė, paauksuota, puošta spalvoto stiklo akutėmis, sukurta apie 1750 m.
Aušros Vartų Marijos paveikslas Vilniaus arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio, jo augziliaro, Arkikatedros Bazilikos kapitulos, kunigų ir tikinčiųjų prašymu 1927 liepos 2 d. buvo vainikuotas Šv. Tėvo Pijaus XI palaimintomis karūnomis. Tai buvo senųjų karūnų tikslios kopijos, padarytos iš tam reikalui žmonių suaukoto aukso (Popiežiaus palaimintųjų karūnų likimas nėra žinomas – matyt, prasidėjus II pasauliniam karui, jos buvo paslėptos, o vėliau nebežinota, kur jų ieškoti).
Į paveikslo vainikavimo Šv. Tėvo Pijaus XI palaimintomis karūnomis apeigas atvyko Bažnyčios hierarchai ir valdžios atstovai. Nepaisydami pliaupiančio lietaus gausiai susirinko vilniečiai. Vainikavimo apeigas prie Vilniaus arkikatedros atliko kard. Aleksandras Kakovkis. Aušros Vartų Marijai suteiktas Gailestingumo Motinos titulas.
Šv. Tėvo Pijaus XI dekrete, kuriame buvo nurodyta vainikuoti Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslą, rašoma, kad šis paveikslas buvo ypač tikinčiųjų garbinamas ir garsėjo malonėmis ir įvykusiais stebuklais. Popiežiaus dekrete rašoma, kad paveikslo stebuklingumą aiškiai liudija seni ir nauji dokumentai.
Broliai ir seserys, apie Gailestingumo Motinos ypatingą gerbimą šiais laikais liudija tūkstančiai Lietuvos ir  viso pasaulio piligrimų, kurie kiekvienais metais aplanko Aušros Vartus. Gailestingumo Motina priima kiekvieną žmogų ir priglaudžia jį prie savo širdies.

Švęsdami šį Jubiliejų dėkojame Tau, Gailestingumo Motina, kad esi su mumis ir mus užtari.lt pl ru it en de fr
MALDA AUŠROS VARTŲ MARIJAI


O mano Motina,
Švenčiausioji Mergele Marija,
aš visiškai atsiduodu T
avo malonei ir neapsakomam Gailestingumui
šiandien ir visados,
o labiausiai mirties valandoje.
Tau pavedu savo sielą ir kūną,
visą viltį ir džiaugsmą,
visas savo kančias ir nelaimes!
Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias Tavo rankas atiduodu,
kad per Tavo nuopelnus
visi mano darbai ir veiksmai
būtų sutvarkyti ir sutaikyti
pagal Tavo šventą norą
ir mieliausiojo Tavo Sūnaus valią!
Amen.


katalikų pasaulio leidiniai